• Pratite nas
GT Terrainženjering
Ivana Sarića 5, Beograd
Average: 4 (1 vote)

GT Terrainženjering

O nama: 

GT Terrainženjering biro za ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, geologija, geotehnika, geomehanika

GT Terrainženjering Beograd

GT Terrainženjering je biro za geotehnička istraživanja, izradu geotehničkih podloga za projektovanje i izgradnju stambenih i poslovnih objekata, kao i za potrebe sanacije oštećenih objekata, nestabilnih padina i kosina. Takođe, GT Terrainženjering izvodi istraživanja i ispitivanja terena u cilju izrade geološko-geotehničke dokumentacije za potrebe planske dokumentacije.

Primarna delatnost firme GT Terrainženjering je inženjerska geologija - geotehnika (geomehanika).

Za potrebe planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kao i sanacije oštećenih objekata ili nestabilnih padina potrebno je definisati litološki sklop terena.

Radovi koje se izvode za potrebe definisanja litološkog sklopa terena:

  • Kabinetska analiza dokumentacije
  • Terenska istraživanja šire i uže zone predmetne lokacije, sa izvođenjem svrsishodnih istražnih radova sa odabirom reprezentativnih uzoraka za potrebe laboratorijskih ispitivanja
  • Laboratorijska ispitivanja (detaljna ispitivanja reprezentativnih uzoraka koje obavljaju specijalizovane i akreditovane laboratorije)
  • Izrada geotehničke dokumentacije, predstavlja sintezu svih prethodno navedenih radnji i daje se u vidu tekstualnog izveštaja (geotehničkog, geomehaničkog elaborata) sa pratećim grafičkim prilozima.

Geomehanički elaborat  - Geotehnički elaborat

Geotehnički elaborat predstavlja sintezu svih prethodno izvedenih istražnih radnji. Sažeto daje karakteristike litološke građe terena, hidrogeološke karakteristike zastupljenih litoloških članova, definiše stanje nivoa podzemnih voda u terenu, morfološke karakteristike i seizmodinamički model terena.

U posebnom poglavlju se na osnovu prethodno definisanih parametara litoloških članova koji čine kostrukciju terena usvaja geotehnički model koji se koristi u geostatičkim proračunima.

Geostatičkim proračunima se definiše dozvoljeno opterećenje tla za potrebe fundiranja objekta, kao i prognozna konsolidaciona sleganja za projektovano opterećenje.

Po potrebi analizira se stanje stabilnosti ukoliko postoje indicije o eventualno poremećenom stanju stabilnosti (padine, kosine, klizišta, iskopi).

Definišu se uslovi za planiranje i izvođenje građevinskih radova na iskopu i fundiranju objekta na predmetnoj parceli.

Takođe, na osnovu rezultata sprovedenih geostatičkih proračuna, geotehnički elaborat daje i preporuke eventualnih interventnih mera u temeljnom podtlu kao i preporuke načina i dubine fundiranja objekta, zaštite iskopa, a u cilju stabilnosti samog objekta i racionalizacije izgradnje predmetnog objekta.

Telefoni: 

011 2187 310
064 1185 856
gtinzenjering@gmail.com

Podeli: